Belangrijke documenten

Schoolplan
Een schoolplan is een ontwikkelplan over een periode van 4 jaar. Ons schoolplan loopt officieel van 2019 t/m 2023, maar afgelopen jaar hebben wij een verlenging afgestemd met de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en Medezeggenschapsraad (MR). Dit was nodig i.v.m. corona, waardoor veel van de plannen niet uitgevoerd is of niet meer relevant is. Ons schoolplan loopt tot 2024 en is aangepast aan de huidige situatie.
Schoolondersteuningsprofiel
In een schoolondersteuningsprofiel staat de basisondersteuning en de ondersteuningsstructuur van de Cirkel beschreven. Aan de hand van dit profiel kunnen wij beoordelen of wij kinderen die (zij-) instromen een plek kunnen bieden en aan hun onderwijsbehoeften kunnen voldoen.
Schoolgids
In onze schoolgids leest u waar de school voor staat en hoe wij de alles op de school organiseren. De schoolgids bevat belangrijke afspraken en wordt elk jaar geactualiseerd.

Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling

De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (sinds 2013) verplicht beroepskrachten, ook onderwijspersoneel, om een vijfstappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Het stappenplan dat je volgt bestaat uit deze stappen:

 1. In kaart brengen van signalen van huiselijk geweld of 1 kindermishandeling. 
 2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis.
 3. Gesprek met de ouder(s). Met behulp van een afwegingskader bepalen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid. 
 4. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
 5. Bij acute of structurele onveiligheid: altijd melden bij Veilig Thuis. Daarnaast is zelf hulp verlenen of organiseren ook mogelijk.

Meer informatie is te vinden op www.schoolenveiligheid.

Protocollen

 • Veiligheidsplan
 • Anti-Pestprotocol
 • Klachtenregeling
 • Protocol Privacyreglement 2020 Onderwijsgroep Amstelland
 • Protocol Schorsing en verwijdering
 • Protocol Reglement Internet en Social Media

School