Waar staan we voor?

Missie
Het is onze missie om de kinderen op De Cirkel alle mogelijkheden te geven om zich optimaal te ontwikkelen en klaar te stomen als wereldwijze, actieve en betrokken persoonlijkheid voor het middelbaar onderwijs, binnen de huidige maatschappij.

De Cirkel
De Cirkel is een actieve en betrokken school met oog voor elk kind. Wij staan voor passend onderwijs binnen de kaders van onze mogelijkheden. Tijdens de lessen proberen we aan te sluiten bij de behoeften van de kinderen. Onze leerkrachten zijn gedreven en staan open om te leren. Op De Cirkel is er een sprake van een grote mate van betrokkenheid. Leerkrachten en ouders werken samen om het maximale uit de kinderen te halen.

Kernbegrippen die bij onze identiteit passen zijn; saamhorigheid, vertrouwen en respect. Op deze manier maken we samen De Cirkel tot een veilige en plezierige school waar optimaal geleerd kan worden. Onze leerlingen gaan respectvol met elkaar om, hebben vertrouwen en werken samen middels coöperatieve werkvormen.

We zijn continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs waarbij we open staan voor nieuwe ontwikkelingen. We bieden onze leerkrachten hierbij scholing op maat, uitgaande van individuele behoeften. We zijn positief en toekomstgericht.

Pijlers binnen ons onderwijs zijn:

◉ Bewegingsonderwijs
◉ Cultuur
◉ Eigenaarschap
◉ Leren leren

Onze ambities
◉ Wij willen het beste uit het kind halen en streven ernaar dat een kind bovengemiddeld groeit.
◉ Een leeromgeving creëren waarin kinderen eigen doelen leren stellen en waarin kinderen leren te reflecteren, na te denken en te praten over leren zodat ze een actieve leerhouding ontwikkelen.

Visie op wereldburgerschap
De Cirkel heet iedereen welkom op de school en hanteert erkende Katholieke waarden zoals o.a. respect, liefde, vertrouwen, vrijheid. Tevens herkent de school zich in een voorbeeldfunctie, waarbij plek is voor iedereen ongeacht geloofsovertuiging, geaardheid, identiteit, interesses en gewoonten. De school is een veilige en democratische (leer)omgeving voor alle kinderen, ouders en personeel, waar sprake is van kansengelijkheid.

Onze werkwijze kenmerkt zich door vertrouwen, verbondenheid en gedrevenheid. Dit betekent dat we vertrouwen hebben in elkaar. We voelen ons verbonden met ieder individu en zijn gedreven om alle kinderen en ouders een leuke, fijne en leerzame tijd op De Cirkel te geven waar men actief en op een zorgzame manier met elkaar omgaat.

Op de Cirkel zorgen we ervoor dat de kinderen leren zich bewust te worden van de wereld om hen heen, zodat zij zich later kunnen vormen tot wereldburger. Wij leren onze kinderen kritisch naar de wereld te kijken en daarin overwogen besluiten te nemen.

Wij stimuleren onze kinderen met een brede blik de wereld te bekijken, verkennen en open te staan voor verschillen. We willen kinderen bewustwording meegeven van de effecten en gevolgen van hun gedrag en dat zij zich bewust worden van de gevolgen van hun gedrag zowel online als offline.
We hebben ons als doel gesteld dat alle kinderen De Cirkel verlaten met zelfvertrouwen en zelfkennis, waarbij zij hebben geleerd om open te staan voor andere culturen. Hierbij staat respect en kennis hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat de kinderen leren zoeken naar verbindingen met anderen. Vaardigheden als een (kritische) mening vormen, argumenteren en discussiëren zijn daar onderdeel van, maar ook acceptatie van verschil in standpunt is daarbij belangrijk.

Door de kinderen op De Cirkel mede-eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces, geven wij de kinderen ook eigenaarschap in de keuzes die zij maken ten behoeve van de aarde. Zij leren dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor het leveren van een positieve bijdrage aan een betere wereld.

De kinderen krijgen de kans om als ‘kleine’ burger op de basisschool betrokken en actief deel te nemen aan een veilige en democratische maatschappij, zodat zij later een verantwoordelijke burger in de samenleving kunnen zijn.

School